Personuppgiftspolicy

1. Introduktion

Kellfri AB (“Kellfri” eller “Bolaget”) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med tillhandahållande av tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Kellfri. Bolaget är även personuppgiftsansvarig när Ni ingår ett affärssamarbete med Bolaget eller som arbetssökande söker jobb hos Kellfri. Vidare behandlar även Kellfri personuppgifter som lämnas i samband med besök på Kellfris webbplats.

Den här Personuppgiftspolicyn är till för att Ni som affärspartner, leverantör, kund, användare av Kellfris webbplats eller arbetssökande ska känna trygghet i att Bolaget som personuppgiftsansvarig hanterar personuppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning omfattande bland annat Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016, hädanefter benämnt ”GDPR”)

2. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig: Kellfri AB

Organisationsnummer: 556471-9101

Adress: Munkatorpsgatan 6, 532 37 Skara, Sverige

Telefon: 0511-242 50

E-post: info@kellfri.se

3. Vilka personuppgifter behandlar bolaget?

De kategorier av personuppgifter som Kellfri kan komma att behandla för dig som kund är:

Kontaktuppgifter såsom

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Personliga uppgifter såsom

 • Identifikationsnummer
 • Nationellt ID

Betalningsinformation såsom

 • Kontouppgifter
 • Kundnummer
 • Produktinformation

De kategorier av personuppgifter som Kellfri kan komma att behandla för Er som affärspartner är:

Kontaktuppgifter såsom

 • Namn på medarbetare hos affärspartner
 • Medarbetarens adress hos affärspartnern
 • Medarbetarens e-postadress
 • Telefonnummer hos affärspartnern

De kategorier av personuppgifter som Kellfri kan komma att behandla för dig som arbetssökande är:

Kontaktuppgifter såsom

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress

Arbetsuppgifter såsom

 • CV
 • Referenser

De kategorier av personuppgifter som Kellfri kan komma att behandla för dig som besökare av webbplatsen är:

Webbplatsinformation såsom

 • IP-adress
 • Information om din användning av Kellfris webbplats (se information om cookies)

4. Hur samlar Kellfri in personuppgifterna och för vilka ändamål?

Tillgång till kategorierna av personuppgifter ovan får Kellfri genom bland annat:

 • Uppgifter som du tillhandahåller Kellfri direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker Kellfris hemsida/webshop/Facebooksida eller annan social media
 • Uppgifter som Kellfri får från offentliga register
 • Uppgifter som Kellfri får när du anlitar en av Kellfris medarbetare
 • Uppgifter som Kellfri får när du anmäler dig till Kellfris evenemang eller utbildningar
 • Uppgifter som Kellfri får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som Kellfri får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som Kellfri får när du söker anställning hos Kellfri, besöker Kellfri eller på annat sätt tar kontakt med Kellfri.

Kunder

Huvudsakligen behandlar Kellfri kundernas personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra Kellfri förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Kellfri och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla Kellfris tjänster.
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
 • Bedöma vilka betalningsmetoder Kellfri kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.
 • Förbättra Kellfris kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
 • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Affärspartners

Huvudsakligen behandlar Kellfri personuppgifter hänförliga till affärspartners i syfte att:

 • Beställa produkter eller tjänster (samt hantera betalning och leverans)
 • Hantera samarbetet
 • Anordna framtida evenemang och samarbeten

Arbetssökande

Huvudsakligen behandlar Kellfri personuppgifter hänförliga till arbetssökanden i syfte att:

 • Utvärdera och registrera kandidater
 • Boka intervjuer
 • Hantera kontakt med den arbetssökanden
 • Ingå eventuellt anställningsavtal

5. Vilka lagliga grunder har bolaget för att behandla dina personuppgifter?

Kellfri baserar behandlingen personuppgifterna enligt ovan på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Kunder

Bolaget behandlar kunders personuppgifter för att, bland annat, kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra Kellfris åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på Kellfris hemsida, din interaktion med Kellfri samt ditt intresse av Kellfris erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra Kellfris åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

En del av den behandling av personuppgifter som Kellfri utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling Kellfri utför för att kunna göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Kellfri behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

I vissa fall kan Kellfri ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som Kellfri utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Kellfri behandlar även personuppgifter med stöd av ditt samtycke som rättslig grund. Detta gäller exempelvis den behandling Kellfri utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om Kellfris varor och tjänster via e-post. För mer information om Bolagets personuppgiftsbehandling med stöd av Ert samtycke, se avsnitt 10 nedan.

Affärspartners

Bolaget behandlar personuppgifter hänförliga till affärspartners för att, bland annat, kunna fullgöra avtalet med dig som affärspartner eller leverantör, såsom för att genomföra beställningar, fullgöra Kellfris åtaganden gentemot Er och sköta Bolagets administration och orderhistorik.

I vissa fall kan Kellfri ha en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter hänförliga till affärspartners. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som Kellfri utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Arbetssökande

Bolaget behandlar personuppgifter hänförliga till arbetssökanden för att kunna ingå ett eventuellt avtal med dig som potentiellt anställd hos Kellfri.

6. Hur länge sparar Bolaget personuppgifterna?

Personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtal eller ingå avtal (exempelvis leverera produkter) raderas av Bolaget efter att Bolaget fullgjort sina avtalsenliga skyldigheter och tillgodosett dina intressen som följer av tillämplig lagstiftning (såsom reklamationsrättigheter och garantiskyldigheter).

Personuppgifter som behövs för att kunna fullgöra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot Kellfris avtalsparter och rättsliga förpliktelser (exempelvis bokföringslagen) kommer dock att lagras så länge dessa behövs för att kunna uppfylla förpliktelsen ifråga.

Personuppgifter som Bolaget behandlar med stöd av intresseavvägning som rättslig grund lagras under tiden Bolaget innehar ett legitimt och berättigat intresse för en sådan personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter som Bolaget behandlar med stöd av samtycke som rättslig grund lagras under tiden Ni samtycker till behandlingen och gallras efter återkallat samtycke. För mer information om personuppgiftsbehandling med stöd av samtycke, se avsnitt 10 nedan.

7. Vilka kan Kellfri komma att dela dina personuppgifter med?

a) Tredje parter

Kellfri följer tillämplig lagstiftning, inklusive GDPR, beträffande skydd för de personuppgifter som Kellfri får tillgång till i anslutning till affärssamarbetet, och som behandlas i Kellfris verksamhet eller hos den Tredje part som Kellfri samarbetar med. En sådan Tredje part kan vara Kellfris koncernbolag, transportörer, tjänsteleverantörer av betalningshantering och olika IT-tjänster. Om du som kund ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

Tredje part som Kellfri lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller annan kategori av registrerad vars personuppgifter Kellfri behandlar kommer endast använda informationen för de ändamål som anges ovan och inom ramen för de lagliga grunder som nämns ovan.

Vidare kan personuppgifter komma att lämnas ut av Kellfri om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Kellfris rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

b) Tredjelandsöverföringar

Bolaget strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men vid en eventuell överföring av personuppgifter utanför EU/EES kommer Bolaget alltid att iaktta tillämpliga tvingande regler (inklusive GDPR) avseende tredjelandsöverföringar.

Bolaget strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Kellfri kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Kellfris leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Kellfri vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Bolaget kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om Kellfri inte har ditt tillstånd till det.

I de fall Kellfri lämnar ut personuppgifter till Tredje part upprättar Kellfri personuppgiftsbiträdesavtal eller liknande och som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

8. Säkerhetsåtgärder

Kellfri vidtar alla tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att personuppgifter skyddas mot obehörig och olaglig behandling samt mot oavsiktlig förlust, förstöring eller skada. Inarbetade rutiner och policys säkerställer en medvetenhet hos Kellfris medarbetare om hur personuppgifter ska behandlas i Kellfris verksamhet.

9. Rättigheter

Nedan följer en sammanställning över samtliga rättigheter som en registrerad person har enligt Dataskyddsförordningen:

 • Få tillgång till Era personuppgifter. Ni kan begära en kopia av de uppgifter Ni skulle vilja ha och verifiera den information Kellfri har om Er. En kopia är gratis att begära.
 • Få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • Få Era uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om Era personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
 • Få begränsning av behandling av Era personuppgifter i vissa fall – t.ex. om Ni har invänt mot behandling av Era personuppgifter som görs efter intresseavvägning – under tiden som kontroll sker av om Bolagets skäl väger tyngre än Era intressen, rättigheter och friheter.
 • Få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet).
 • Ni har rätt att invända mot behandling av Era personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Fortsatt behandling av Era personuppgifter förutsätter i sådant fall att Bolaget kan visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än Era intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Ni har rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.

Observera att i vissa fall kan Kellfri inte ta bort Era personuppgifter utan att samtidigt avsluta affärssamarbetet. Som påpekats ovan, kan det i vissa fall krävas att Kellfri behåller en del av Era personuppgifter efter att Ni begärt borttagning för att uppfylla Kellfris skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet enligt gällande lag att Kellfri behåller vissa personuppgifter för att tillgodose Kellfris affärsbehov (intresseavvägning).

10. Återkalla samtycke

Ni kan närsomhelst återkalla Ert samtycke till att Bolaget behandlar Era personuppgifter för utskick av Kellfris nyhetsbrev och för marknadsföringsändamål genom att skicka ett e-postmeddelande eller besöka Kellfri på adresserna angivna i avsnitt 2 ovan.

11. Cookies

Kellfri använder cookies för att beräkna besökare och trafik. Informationen använder Kellfri sedan för att förbättra och utveckla Kellfris webbplats. Kellfri använder följande cookies:

Beständiga cookies

Dessa finns kvar under flera besök på webbplatsen. Beständiga cookies gör att Kellfri kan identifiera anonyma återkommande besökare på webbplatsen. Beständiga cookies skapar en post med specifik information såsom hur användaren kom in på webbplatsen, vilka sidor användaren besöker, hur användaren navigerar webbplatsen och vilka alternativ som användaren klickar sig in på. Detta hjälper Kellfri att förbättra webbplatsen. För beständiga cookies och dess analysmetoder använder Kellfri Google Analytics. Vänligen notera att Kellfri inte samlar in någon personlig information som direkt identifierar ditt namn eller din adress.

Sessions cookies

Sessions cookies tas bort automatiskt efter varje besök och underlättar för dig att genomföra aktiviteter på webbplatsen genom att exempelvis komma ihåg fältposter i formulär som återkommer under din användning. Sessions cookies försvinner så fort du avslutar din webbläsarsession.

Tredjeparts cookies

När en användare besöker en webbsida som innehåller inbäddat innehåll (exempelvis facebook) kan cookies från dessa webbplatser lagras. Kellfri styr inte över dessa cookies. Vänligen besök de enskilda tredje parternas webbplatser för att hantera inställningarna förknippade med tredjeparts cookies.

Följande cookies från tredje part används på webbplatsen: Criteo

Hur undviker du cookies?

Om du vill kunna använda hela Kellfris webbplats rekommenderar Kellfri att cookies installeras. Om du avaktiverar en cookie som har installerats kan du förmodligen fortfarande surfa på webbplatsen, men vissa funktioner kan då ha avaktiverats.

Du kan enkelt ta bort cookies från din dator, surfplatta eller mobil genom att gå in på din webbläsare (exempelvis Safari, Google Chrome eller Internet Explorer). Instruktioner om hur du går tillväga för att ta bort cookies finns under alternativet ”hjälp” i din webbläsare.

Tänk på att om du väljer att ta bort cookies i din webbläsare kommer det endast gälla för den webbläsare du använder. Du kommer att behöva följa samma process på alla webbläsare du använder. Tänk också på att om det finns separata användarkonton på en dator, surfplatta eller mobil i ett hushåll kan du skräddarsy dina cookies inställningar för varje konto.