Säkerhetsinformation

Tack för att du valt en produkt från Kellfri AB. Genom att följa den allmänna säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen samt använda ett säkerhetstänk kommer Du att få stor nytta och säker användning av Din Kellfri-produkt i många år. Kellfri konstruerar och levererar effektiva  och prisvärda maskiner och komponenter till skog, lantbruk, entreprenad och trädgård i Sverige, övriga norden och Europa.

Före användande

Innan produkten tas i bruk ska Du, för Din egen och andras säkerhet, läsa igenom och förstå alla instruktioner i den allmänna säkerhetsföreskriften och instruktionsmanualen. De ska finnas lättillgängliga för användaren av produkten. Tänk på att det kan vara bra för Din egen och andras säkerhet att läsa igenom den allmänna säkerhetsföreskriften med jämna mellanrum. Om säkerhetsinformationen eller instruktionsmanualen skadas eller försvinner kan du beställa en ny från: Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA, tel: 0511-242 50.

Här kan ni läsa vår Säkerhetsinformation och Tekniska handbok

   

 

Använd inte produkten om Du är påverkad av alkohol, droger, starka mediciner, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande djurskyddslag. Personer under 15 år får inte använda produkten.

Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som ska användas. Det är viktigt att de harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredsställande sätt för att säkerställa produktens funktion samt Din egen och andras säkerhet.

Ge produkten en ordentlig översyn innan användning för att upptäcka eventuella skador och slitage, åtgärda och byt ut vid behov. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna.

Träna, lär in och få rutin på korrekt arbetsmetod. Nybörjare ska alltid hålla låg hastighet och använda stor försiktighet innan rutin och produktkännedom uppnås.  DU (kunden) har alltid ansvar för att användaren kan hantera produkten och situationen. Produkten ska inte tas i bruk om det inte kan ske på ett säkert sätt för användaren.

Vid användning av maskinen på ett företag har arbetsgivaren ansvaret att användaren av maskinen har teoretiska och praktiska kunskaper om maskinen och att arbetet utförs på ett säkert sätt. Följ arbetsmiljölagen (AML) för mer information, kontakta arbetsmiljöverket eller gå in på https://www.av.se/.

Vid nödsituation 

• Vid nödsituation ring 112.
• Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete.
• Förbandslåda och brandsläckare ska förvaras lättillgängligt vid arbete, underhåll och service.

Varningsdekaler

Se till att alla varningsdekaler är väl synliga, rena och läsbara. Spola inte med högtryckstvätt direkt på varningsdekalerna. Om någon del med varningsdekal byts ut eller dekaler blir slitna och behöver ersättas måste nya beställas.

Personligt skydd

Använd alltid personlig skyddsutrustning som är lämplig för och anpassad för den produkt du ska använda. Ha inte löst sittande kläder eller smycken när du arbetar med produkten. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som har roterande delar.

Omgivning

• Kontrollera att området är fritt från personer och föremål innan du kopplar till eller använder produkten. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där produkten används eller förvaras.
• Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet.
• Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken.
• Ha aldrig skräp liggande i arbetsområdet och håll alla arbetsytor rena.
• Respektera alltid produktens riskzon.

Användning

Endast personer som har läst och förstått säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen får använda produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med produkten och använd den endast på det sätt som beskrivs i instruktionsmanualen. Var försiktig vid arbete med produkter med hydraulikslangar då olja under tryck kan penetrera huden. Uppsök genast läkare om detta inträffar.
• När du arbetar med produkter som har rörliga delar finns alltid en klämrisk!
• Använd alltid lämplig skyddsklädsel och skor.
• Arbeta alltid ensam med produkter som är gjorda för ensamarbete!
• Respektera alltid produktens riskzon!
• Olika material, oljor och smörjfett påverkas av låga temperaturer på så sätt att dess egenskaper försämras kraftigt. Lika så vid höga temperaturer. Tag hänsyn till detta vid användning.

Transportering och uppställning

Kontrollera att området är fritt från personer och föremål innan transportering sker. Se till att produkten är väl förankrad och att befintliga transportsäkringar är monterade, var uppmärksam och försiktig under hela förflyttningen.
• Placera lasten så lågt som möjligt.
• Personer får inte gå under hängande last.
• Vagnar som används vid transport bör ha fungerande bromsar.
• Respektera produktens riskzon även vid transport och förflyttning.

Förvara alltid produkten på en torr plats, helst under tak, när det inte används. Försäkra dig om att produkten står stadigt på plant underlag och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisken!

Underhåll och service

Se till att produkten står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Byt ut skadade och slitna delar direkt och använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att undvika skador och haveri. Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer i instruktionsmanualen. Alla reparationer och kopplingar med el måste utföras av behörig person.  Tänk på att kontrollera att alla muttrar och bultar är åtdragna efter underhåll och service. Provkör alltid produkten innan arbete startas!

Kassering av olja och andra avfall

1. Felaktig kassering av olja eller andra avfall kan skada miljön.
2. När maskinen töms på olja skall den hällas in i en tät behållare anpassad för olja. Det är inte tillåtet att förvara olja i en behållare som används för mat eller dryck, för att undvika att oljan förtärs av misstag av andra och orsaka allvarliga skador.
3. Det är förbjudet att spilla oljan på marken eller tömmas i avloppet eller någonstans som leder till en vattenkälla.
4. Kasserad olja, bränsle, kylvätska, bromsvätska, filter eller batteri får inte slängas eller tömmas hur som helst. Kontakta din kommun för vidare information.

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a. utformning och utseende utan föregående meddelande.

Återvinning

Vid skrotning ska produkten demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats för detta. Kontakta din kommun för vidare information.

Kundservice

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.
Kontakta: Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA, e-mail: info@kellfri.se,  tel: 0511-242 50